گزارش عملکرد هیأت مدیره

شرکت تولید محورخودرو (سهامی عام)

۱

گزارش عملکرد هیات مدیره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۲

گزارش عملکرد هیات مدیره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹