اکسل جلو واگن هود ١٩٢۴

بار مجاز روی اکسل (Kg):

نوع سیستم ترمز:

فعال کننده سیستم ترمز:

قطر دیسک یا کاسه چرخ:

سایز رینگ:

P.C.D پیچ های توپی:

سایز و تعداد پیچ های توپی:

فاصله مراکز نشیمنگاه فنر:

طول کلی اکسل:

فاصله مراکز کینگ پین:

۷۰۰۰

Drum S-cam

Pneumatic

۴۲۰

۲۲.۵

۳۳۵

۱۰M22*1.5

۸۳۰

۲۳۳۰

۱۶۸۰

اکسل عقب واگن هود ١٩٢۴

بار مجاز روی اکسل (Kg):

نوع سیستم ترمز:

فعال کننده سیستم ترمز:

قطر دیسک یا کاسه چرخ:

سایز رینگ:

P.C.D پیچ های توپی:

سایز و تعداد پیچ های توپی:

فاصله مراکز نشیمنگاه فنر:

پشت تا پشت پیچ توپی:

نسبت تبدیل:

۱۳۰۰۰

Drum S-cam

Pneumatic

۴۲۰

۲۲.۵

۳۳۵

۱۰M22*1.5

۹۳۰

۱۹۲۰

۶.۷۳