اکسل جلو اتوبوس آتروس

بار مجاز روی اکسل (Kg):

نوع سیستم ترمز:

فعال کننده سیستم ترمز:

قطر دیسک یا کاسه چرخ:

سایز رینگ:

P.C.D پیچ های توپی:

سایز و تعداد پیچ های توپی:

فاصله مراکز نشیمنگاه فنر:

طول کلی اکسل:

فاصله مراکز کینگ پین:

۶۶۰۰

DISC

Pneumatic

۴۲۰

۲۰

۳۳۵

۱۰M22*1.5

۱۱۸۰

۲۳۹۰

۱۷۱۰

اکسل عقب اتوبوس آتروس

بار مجاز روی اکسل (Kg):

نوع سیستم ترمز:

فعال کننده سیستم ترمز:

قطر کاسه چرخ:

سایز رینگ:

P.C.D پیچ های توپی:

سایز و تعداد پیچ های توپی:

فاصله مراکز نشیمنگاه فنر:

پشت تا پشت پیچ توپی:

نسبت تبدیل:

۱۱۵۰۰

Drum S-cam

Pneumatic

۴۲۰

۲۰

۳۳۵

۱۰M22*1.5

۹۶۴

۱۹۲۰

۴.۳