اکسل جلو مینی بوس آریان

بار مجاز روی اکسل (Kg):

نوع سیستم ترمز:

فعال کننده سیستم ترمز:

قطر دیسک یا کاسه چرخ:

سایز رینگ:

P.C.D پیچ های توپی:

سایز و تعداد پیچ های توپی:

فاصله مراکز نشیمنگاه فنر:

طول کلی اکسل:

فاصله مراکز کینگ پین:

۳۱۰۰

Disc

Pneumatic

۳۳۰

۱۷

۲۴۵

۶M18*1.5

۸۰۰ – ۷۹۰

۱۹۸۰

۱۴۹۰

اکسل عقب مینی بوس آریان

بار مجاز روی اکسل (Kg):

نوع سیستم ترمز:

فعال کننده سیستم ترمز:

قطر دیسک یا کاسه چرخ:

سایز رینگ:

P.C.D پیچ های توپی:

سایز و تعداد پیچ های توپی:

فاصله مراکز نشیمنگاه فنر:

پشت تا پشت پیچ توپی:

نسبت تبدیل:

۶۰۰۰

Disc

Pneumatic

۳۳۰

۱۷

۲۴۵

۶M18*1.5

۹۹۰

۱۶۹۲

۴.۷۷