محور تریلر

مدل:

ظرفیت محور:

ترمز:

سایز سیستم ترمز:

سایز بوستر ترمز:

طول کلی محور:

سایز پیچ های توپی:

 P.C.Dپیچ های توپی:

اکسل ٩ تن تریلر سه محور

۹۰۰۰ کیلو گرم

کاسه ای

SN420*180

۲۴

۲۳۵۰ میلیمتر

M22*1.5

۳۳۵