اکسل جلو دیسکی اتوبوس برقی آتروس

مدل:

ظرفیت:

ترمز:

عرض خودرو:

VAMR 742/01

۸۵۰۰ کیلوگرم

دیسکی

۲۶۰۰ – ۲۳۰۰

اکسل عقب دیسکی اتوبوس برقی آتروس

مدل:

ظرفیت:

ترمز:

فاصله بین دو چرخ:

فاصله نشینمگاه فنر:

نسبت تبدیل محور

VAMR 625/01

١١۵٠٠ کیلوگرم

دیسکی

۱۷۹۸ میلیمتر

۱۰۶۰ میلیمتر

۴.۳ – ۳.۵۸