صاحبان سهام

شرکت تولید محورخودرو (سهامی عام) لیست سهامداران اصلی تا مورخ  ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

ایران خودرو

تعداد کل سهام: ۵,۳۸۱,۰۸۵,۲۷۱


درصد مالکیت: ۸۵.۱

شرکت سرمایه گذاری سلیم

تعداد کل سهام: ۶۳,۲۰۰,۰۰۰


درصد مالکیت: ۱.۰

صندوق.س.ا.بازار گردانی امید لوتوس پارسیان

تعداد کل سهام: ۲۵۷,۹۸۶,۰۹۶


درصد مالکیت: ۴.۱

سایر سهامداران

تعداد کل سهام: ۴۲۳,۶۲۵,۴۱۴


درصد مالکیت: ۶.۷

شرکت ایران خودرو دیزل

تعداد کل سهام: ۱۹۹,۵۲۲,۲۱۹


درصد مالکیت: ۳.۱

مجموع سهام

تعداد کل سهام: ۶,۳۲۵,۴۱۹,۰۰۰


درصد کل : ۱۰۰