اکسل جلو کشنده آتامان

مدل:

ظرفیت:

ترمز:

فاصله نشینمگاه فنر:

ثابت، فرمان پذیر و بیم با مقطع I شکل

۷۵۰۰ کیلو گرم

دیسکی

۸۵۰ میلی متر

اکسل عقب کشنده آتامان

مدل:

ظرفیت:

ترمز:

فاصله بین دو چرخ:

فاصله نشینمگاه فنر:

نسبت تبدیل محور

قفل دیفرانسیل

محور عقب آتامان

۱۳۰۰۰کیلو گرم

کاسه ای

۱۸۰۰ میلی متر

۹۳۰ میلی متر

۵.۹۲ – ۶.۷۳

دارد