اکسل عقب وانت کارا

بار مجاز روی اکسل (Kg):

نوع سیستم ترمز:

فعال کننده سیستم ترمز:

قطر دیسک یا کاسه چرخ:

سایز رینگ:

P.C.D پیچ های توپی:

سایز و تعداد پیچ های توپی:

فاصله مراکز نشیمنگاه فنر:

پشت تا پشت پیچ توپی:

نسبت تبدیل:

۲۱۰۰

Drum

Hydraulic

۳۱۰

۱۴

۱۴۰

۶M12*1.5

۹۳۰

۱۴۱۸

۴.۸۷۵