صورتهای مالی

شرکت تولید محورخودرو (سهامی عام)

۱

صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)

۲

صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۶/۳۱ (حسابرسی شده)

۳

صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)

۴

صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)

۵

صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)

۶

صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)

۷

صورت‌های مالی میاندوره ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)

۸

صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹(حسابرسی شده)

۹

صورت‌های مالی میاندوره ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)

۱۰

صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹(حسابرسی شده)

۱۱

صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱(حسابرسی شده)

۱۲

صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹(حسابرسی شده)

۱۳

صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱(حسابرسی شده)

۱۴

صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)

۱۵

صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱(حسابرسی شده)

۱۶

صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)

۱۷

صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)