لیست فرآیندهای مورد نیاز قطعات شرکت تولید محور خودرو با مهلت

کد نام قطعه نام محصول فرایند مورد نیاز
۲۲۱۴۹۵۰۸۱۲ شفت رابط میانی شیاردار ۱۶۵(۴سوراخ) واگن هود فورج و خدمات دنده زنی
۲۵۱۶۹۵۰۳۷۸ اورینگ بزرگ سگدست اتوبوس تولید قطعه کامل
۲۵۱۶۹۵۰۳۸۷ اورینگ درپوش کینگ پین اتوبوس تولید قطعه کامل
۲۵۱۶۹۵۰۷۵۲ بازوى فرمان ZF اتوبوس خدمات ماشین کاری
۲۲۰۲۹۵۰۰۸۱ بازوی فرمان ۲۶۲۴ واگن هود خدمات ماشین کاری
۲۳۱۱۹۰۰۱۵۴ براکت مثلثی اتوبوس خدمات ماشین کاری
۲۲۱۸۹۵۰۰۶۷ بلبرینگ بزرگ توپى عقب(۳۳۰۲۲) واگن هود تولید قطعه کامل
۲۲۱۸۹۵۰۰۴۹ بلبرینگ پایه ترمز (۳۶۵۴۳۳) واگن هود تولید قطعه کامل
۲۲۱۸۹۵۰۴۶۹ بلبرینگ خروجى شفت میانى ۶۲۱۶ واگن هود تولید قطعه کامل
۲۲۱۸۹۵۰۱۵۱ بلبرینگ شفت رابط کله گاوى ۶۲۱۲ واگن هود تولید قطعه کامل
۲۲۱۸۹۵۰۴۷۸ بلبرینگ ورودى شفت میانى ۶۳۱۳ واگن هود تولید قطعه کامل
۲۲۰۸۹۵۰۷۴۳ بوستر ۲۴ جلو بنز واگن هود تولید قطعه کامل
۲۳۰۸۹۰۰۵۲۹ بوستر ترمز دوبل ۲۴/۲۴ عقب رابا دیسکی اتوبوس تولید قطعه کامل
۲۲۱۷۹۵۱۵۱۵ بوش برنجی بزرگ واگن هود تولید قطعه کامل
۲۲۱۷۹۵۰۹۲۷ بوش پایه بوستر بزرگ واگن هود تولید قطعه کامل
۲۲۱۷۹۵۱۰۱۰ بوش پایه بوستر کوچک واگن هود تولید قطعه کامل
۲۲۱۷۹۵۱۶۲۷ بوش چهارشاخ بزرگ واگن هود تولید قطعه کامل
۲۲۱۷۹۵۲۶۴۴ بوش داخلی چرخ دنده مخروطی واگن هود تولید قطعه کامل
۲۲۱۷۹۵۱۰۵۶ بوش دنده هرزگرد ۲۶۲۴-۱۹۲۴ واگن هود تولید قطعه کامل
۲۲۱۷۹۵۰۰۶۶ بوش سگدست بدون خط واگن هود تولید قطعه کامل
۲۲۱۷۹۵۰۰۷۵ بوش سگدست خط دار واگن هود تولید قطعه کامل
۲۲۱۷۹۵۱۶۳۶ بوش فاصله گذار پینیون میانی واگن هود تولید قطعه کامل
۲۲۱۹۹۵۰۴۶۰ بوش لاستیکى واگن هود تولید قطعه کامل
۲۱۰۴۹۰۴۹۲۳ بوش لاستیکی کابل سنسور واگن هود تولید قطعه کامل
۲۲۱۷۹۶۰۸۸۵ بوش لیوانی عقب واگن هود تولید قطعه کامل
۲۲۱۱۹۵۰۴۵۳ پایه بوسترچپ واگن هود خدمات ماشین کاری
۲۲۱۱۹۵۰۴۰۸ پایه بوسترراست واگن هود خدمات ماشین کاری
۲۲۰۴۹۵۰۰۲۰ پایه ترمزجلو واگن هود خدمات ماشین کاری
۲۲۱۷۹۵۲۸۸۶ پایه ترمزعقب واگن هود خدمات ماشین کاری
۲۲۰۴۹۵۰۱۲۳ پایه میل ترمزعقب چپ واگن هود خدمات ماشین کاری
۲۲۰۴۹۵۰۱۳۲ پایه میل ترمزعقب راست واگن هود خدمات ماشین کاری
۲۲۱۲۴۵۰۹۵۴ پلوس دو هزار خار القایی شده بنز واگن هود خدمات ماشین کاری
۲۳۱۲۹۰۰۰۱۶ پلوس رابا اتوبوس خدمات فورج و ماشین کاری
۲۲۱۲۴۵۱۱۲۲ پلوس سه هزار خارمشترک بنز و NB القایی شده واگن هود خدمات ماشین کاری
۲۷۱۲۹۱۰۰۱۳ پلوس نیسان نیسان خدمات ماشین کاری
۲۲۱۴۹۵۰۰۹۰ پوسته پینیون عقب واگن هود خدمات ماشین کاری
۲۲۱۱۹۵۰۶۳۱ پوسته پینیون میانى واگن هود خدمات ماشین کاری
۲۲۱۳۹۵۰۲۱۳ پوسته کله گاوى میانى واگن هود خدمات ماشین کاری
۲۷۱۳۱۱۰۰۲۹ پوسته کله گاوی خام نیسان بدون کپه یاتاقان نیسان ریخته گری و خدمات ماشین کاری
۲۲۰۳۹۵۰۰۲۹ پولک پایینى سگدست واگن هود تولید قطعه کامل
۲۲۱۹۹۵۰۵۶۳ پولکى دنده هرزگرد ۲۶۲۴-۱۹۲۴ واگن هود تولید قطعه کامل
۲۲۱۸۹۵۰۶۲۹ پولکى دنده هرزگردمیانى واگن هود تولید قطعه کامل
۲۲۱۶۹۵۰۷۶۶ پیج اتصال پایه سیاره ای واگن هود تولید قطعه کامل
۲۳۱۶۹۰۰۲۲۵ پیچ اتوبوس تولید قطعه کامل
۲۳۱۶۹۰۰۰۷۴ پیچ اتوبوس تولید قطعه کامل
۲۳۱۶۹۰۰۳۸۲ پیچتوپى اتوبوس تولید قطعه کامل
۲۳۰۴۹۰۲۰۹۱ پیچ M۱۶*۱.۵*۷۰ اتوبوس تولید قطعه کامل
۲۳۱۶۹۰۰۴۰۳ پیچ M۱۶*۱.۵*۷۵ اتوبوس تولید قطعه کامل
۲۵۱۶۹۵۰۴۶۲ پیچ اتصال دیسک به توپی اتوبوس تولید قطعه کامل
۲۷۱۶۹۱۰۲۳۱ پیچ اتصال دیسک به توپی جلوی نیسان نیسان تولید قطعه کامل
۲۲۱۶۹۵۱۵۱۴ پیچ اتصال کاسه به تاج جلو بنز واگن هود تولید قطعه کامل
۲۷۱۶۹۱۰۲۲۲ پیچ اتصال کالیپر به سگدست نیسان تولید قطعه کامل
۲۷۱۶۹۱۰۲۶۸ پیچ اتصال گردگیربه سگدست نیسان تولید قطعه کامل
۲۲۱۶۹۵۰۸۷۸ پیچ اتصال هوزینگ واگن هود تولید قطعه کامل
۲۳۱۶۹۰۰۴۱۲ پیچ اتصال هوزینگ به کرانویل اتوبوس تولید قطعه کامل
۲۲۱۶۹۵۰۸۸۷ پیچ اتصال هوزینگ به کرانویل واگن هود تولید قطعه کامل
۲۲۱۶۹۵۰۸۹۶ پیچ آلنى مهره چاکدار سگدست واگن هود تولید قطعه کامل
۲۲۱۶۹۵۱۵۹۶ پیچ آلنی زنگوله NB واگن هود تولید قطعه کامل
۲۲۱۶۹۵۰۰۷۴ پیچ بازوی فرمان واگن هود تولید قطعه کامل
۲۷۰۲۹۱۰۰۷۰ پیچ بازویی جلو نیسان نیسان تولید قطعه کامل
۲۳۰۴۹۰۲۱۰۳ پیچ بلند شش گوش اتوبوس تولید قطعه کامل
۲۵۱۶۹۵۰۴۰۸ پیچ بلند شش گوش شغالدست و بازوی فرمان اتوبوس تولید قطعه کامل
۲۲۱۶۹۵۱۴۶۶ پیچ بلند کاسه چرخ واگن هود تولید قطعه کامل
۲۲۱۶۹۵۰۹۷۱ پیچ بلند کله گاوی واگن هود تولید قطعه کامل
۲۲۱۶۹۵۰۰۴۷ پیچ بلندپایه ترمز جلو واگن هود تولید قطعه کامل
۲۲۱۶۹۵۰۰۵۶ پیچ پایه بوستربه پایه ترمز واگن هود تولید قطعه کامل
۲۲۱۶۹۵۱۴۷۵ پیچ پایه ترمزعقب واگن هود تولید قطعه کامل
۲۲۱۶۹۵۱۵۸۷ پیچ پایه نگهدارنده سنسور اکسل عقب NB واگن هود تولید قطعه کامل
۲۲۱۶۹۵۰۸۰۵ پیچ پوسته پینیون به اکسل واگن هود تولید قطعه کامل
۲۲۱۱۹۵۰۴۶۲ پیچ پوسته پینیون میانى به اکسل واگن هود تولید قطعه کامل
۲۲۰۵۹۵۰۱۹۷ پیچ تاج چرخ جلو واگن هود تولید قطعه کامل
۲۲۱۶۹۵۰۲۲۵ پیچ تاج عقب واگن هود تولید قطعه کامل
۲۵۱۶۹۵۰۶۴۰ پیچ توپی جلو ZF اتوبوس تولید قطعه کامل
۲۷۱۶۹۱۰۱۷۴ پیچ توپی جلو نیسان نیسان تولید قطعه کامل
۲۷۱۶۹۱۰۱۲۹ پیچ توپی عقب نیسان تولید قطعه کامل
۲۳۱۶۹۰۰۴۶۷ پیچ توپی عقب رابا دیسکی اتوبوس تولید قطعه کامل
۲۵۱۶۹۵۰۴۵۳ پیچ درپوش اتوبوس تولید قطعه کامل
۲۲۱۶۹۵۰۹۰۸ پیچ درپوش تاج جلو واگن هود تولید قطعه کامل
۲۳۱۶۹۰۰۲۳۴ پیچ درپوش کینگ پین واگن هود تولید قطعه کامل
۲۷۱۶۹۱۰۱۳۸ پیچ دوسررزوه توپی نیسان تولید قطعه کامل
۲۷۱۶۹۱۰۱۵۶ پیچ سر پلوس نیسان تولید قطعه کامل
۲۳۱۶۹۰۰۰۱۰ پیچ سرپلوس اتوبوس تولید قطعه کامل
۲۲۱۶۹۵۱۰۰۰ پیچ سیلندر قفل دیفرانسیل واگن هود تولید قطعه کامل
۲۲۱۶۹۵۰۸۶۹ پیچ شش گوش واگن هود تولید قطعه کامل
۲۲۱۶۹۵۰۳۹۱ پیچ شش گوش سیستم ترمز واگن هود تولید قطعه کامل
۲۷۱۶۹۱۰۰۶۲ پیچ شش گوش سیلندر M۸*۱.۲۵ نیسان تولید قطعه کامل
۲۵۱۶۹۵۰۴۲۶ پیچ شش گوش(پایه مندل) اتوبوس تولید قطعه کامل
۲۲۱۶۹۵۰۰۲۹ پیچ شغالدست واگن هود تولید قطعه کامل
۲۷۱۶۹۱۰۱۱۰ پیچ صفحه سیستم M۱۴*۱.۵ نیسان تولید قطعه کامل
۲۲۱۶۹۵۰۱۹۵ پیچ طبق ترمز واگن هود تولید قطعه کامل
۲۳۱۶۹۰۰۳۳۷ پیچ فلنچ جدید اتوبوس تولید قطعه کامل
۲۲۱۶۹۵۰۱۴۰ پیچ قالپاق زنگوله واگن هود تولید قطعه کامل
۲۵۱۶۹۵۰۳۰۵ پیچ قفل کننده پایه فنر اتوبوس تولید قطعه کامل
۲۲۱۶۹۵۰۱۱۳ پیچ کاسه چرخ واگن هود تولید قطعه کامل
۲۵۱۶۹۵۰۴۷۱ پیچ کالیپر اتوبوس تولید قطعه کامل
۲۲۱۱۹۵۰۴۱۷ پیچ کپه یاتاقان واگن هود تولید قطعه کامل
۲۲۲۰۹۵۰۴۴۰ پیچ کله گاوی واگن هود تولید قطعه کامل
۲۳۱۶۹۰۰۰۲۹ پیچ کله گاوی به پوسته اتوبوس تولید قطعه کامل
۲۷۱۶۹۱۰۱۰۱ پیچ کله گاوی به پوسته نیسان تولید قطعه کامل
۲۲۱۶۹۵۰۰۳۸ پیچ کوتاه پایه لنت واگن هود تولید قطعه کامل
۲۲۱۶۹۵۰۱۶۸ پیچ کوتاه پایه میل ترمز واگن هود تولید قطعه کامل
۲۵۱۶۹۵۰۴۹۹ پیچ مهره چاکدار سگدست اتوبوس تولید قطعه کامل
۲۵۱۶۹۵۰۶۲۲ پیچ نگهدارنده اتوبوس تولید قطعه کامل
۲۵۱۶۹۵۰۴۸۰ پیچ نگهدارنده پایه مندل اتوبوس تولید قطعه کامل
۲۷۱۶۹۱۰۰۸۰ پیچ هوزینگ M۱۴ نیسان تولید قطعه کامل
۲۲۱۶۹۵۱۱۷۶ پیچ هوزینگ میانى واگن هود تولید قطعه کامل
۲۲۱۶۹۵۰۰۱۰ پیچ ومهره تنظیم چرخش فرمان واگن هود تولید قطعه کامل
۲۲۱۱۹۵۰۶۴۰ پیستون واگن هود تولید قطعه کامل
۲۲۱۹۹۵۰۴۰۶ پین توپی زنگوله واگن هود تولید قطعه کامل
۲۲۱۱۹۵۰۵۰۱ پین دوسر رزوه واگن هود تولید قطعه کامل
۲۵۱۶۹۵۰۳۲۳ پین سیلندر اتوبوس تولید قطعه کامل
۲۲۱۹۹۵۰۴۵۱ پین غلطک ترمز واگن هود تولید قطعه کامل
۲۷۱۶۹۱۰۰۹۹ پین قفل کننده عقب نیسان تولید قطعه کامل
۲۳۱۴۹۰۰۱۷۵ پینیون O۴۵۷ (ومکو) اتوبوس خدمات دنده زنی
۲۲۰۵۹۵۰۳۶۶ تاج چرخ جلو بنز واگن هود خدمات ماشین کاری
۲۵۰۶۹۰۰۰۴۰ توپى ( ZF) اتوبوس خدمات ماشین کاری
۲۲۰۶۹۵۰۰۲۲ توپى عقب ۲۶۲۴-۱۹۲۴ واگن هود خدمات ماشین کاری
۲۳۰۶۹۰۰۰۹۵ توپی عقب رابا دیسکی اتوبوس خدمات ماشین کاری
۲۲۱۰۹۵۰۲۵۶ جغجغه اتوماتیک جلو واگن هود تولید قطعه کامل
۲۲۱۰۹۵۰۲۲۹ جغجغه ترمز اتومات چپ NB واگن هود تولید قطعه کامل
۲۲۱۰۹۵۰۲۳۸ جغجغه ترمز اتومات راست NB واگن هود تولید قطعه کامل
۲۲۱۱۹۵۰۶۲۲ چرخ دنده واگن هود فورج و خدمات دنده زنی
۲۲۱۱۹۵۰۷۲۵ چرخ دنده شفت میانی واگن هود فورج و خدمات دنده زنی
۲۲۱۴۹۵۰۰۷۲ چرخدنده خورشیدى(سیاره ای) واگن هود خدمات دنده زنی
۲۲۱۴۵۵۰۰۷۰ چرخدنده خورشیدى(سیاره ای) فورج واگن هود خدمات دنده زنی
۲۲۱۴۵۵۰۲۷۶ چهارشاخ خام دیفرانسیل میانى واگن هود خدمات دنده زنی
۲۵۱۶۹۵۰۸۷۳ درپوش توپی جلو zf اتوبوس خدمات ماشین کاری
۲۲۱۵۹۵۰۰۷۳ درپوش دنده خورشیدی (رینگی)۸۵دندانه واگن هود خدمات دنده زنی
۲۲۲۵۹۵۰۳۳۳ درپوش کله گاوى میانی واگن هود خدمات ماشین کاری
۲۲۱۲۹۵۰۰۱۶ دنده پلوس بنزی ۳۵ دندانه واگن هود خدمات دنده زنی
۲۳۱۴۹۰۰۱۴۸ دنده دیفرانسیل اتوبوس خدمات دنده زنی
۲۲۱۵۹۵۰۰۶۴ دنده رینگی(چرخدنده خورشیدی) ۸۵دندانه واگن هود خدمات دنده زنی
۲۲۱۱۹۵۱۱۲۶ دو شاخ قفل دیفرانسیل واگن هود خدمات ماشین کاری
۲۲۱۱۵۵۱۱۲۴ دوشاخه خام قفل دیفرانسیل عرضی واگن هود خدمات دنده زنی
۲۵۱۶۹۵۰۷۱۶ دیسک پالس (رینگ ABS ) اتوبوس ریخته گری و خدمات ماشین کاری
۲۳۱۸۹۰۰۱۸۸ رولبرینگبزرگ پینیون۵۶۷۱۷۱ اتوبوس تولید قطعه کامل
۲۷۱۸۹۱۰۰۴۶ رولبرینگ بزرگ پینیون TR۸۰۹-۳۲۳۰۸ نیسان,نیسان تولید قطعه کامل
۲۲۱۸۹۵۰۲۸۱ رولبرینگ بزرگ پینیون(۳۲۳۱۴) واگن هود تولید قطعه کامل
۲۳۱۸۹۰۰۰۶۷ رولبرینگ بزرگ توپی ۳۲۰۲۲ اتوبوس تولید قطعه کامل
۲۵۱۶۹۵۰۶۷۷ رولبرینگ بزرگ توپی ۵۲۸۹۸ اتوبوس تولید قطعه کامل
۲۳۱۸۹۰۰۰۵۸ رولبرینگ بزرگ هوزینگ۳۳۲۱۷ اتوبوس تولید قطعه کامل
۲۲۱۸۹۵۰۴۳۲ رولبرینگ خارجى تاج جلو(۳۲۳۱۰) واگن هود تولید قطعه کامل
۲۷۱۸۹۱۰۱۳۰ رولبرینگ خارجی توپی ۳۲۰۱۱ نیسان,نیسان تولید قطعه کامل
۲۷۱۸۹۱۰۱۸۵ رولبرینگ خارجی توپی جلو لوکس ۳۳۲۰۵ نیسان,نیسان تولید قطعه کامل
۲۲۱۸۹۵۰۳۲۰ رولبرینگ داخلى تاج ۳۳۲۳۳۰-۵۳۴۵۶۵ FAG واگن هود تولید قطعه کامل
۲۷۱۸۹۱۰۱۰۳ رولبرینگ داخلی توپی CR۱۲۵۲L-۳۳۰۱۲ نیسان,نیسان تولید قطعه کامل
۲۷۱۸۹۱۰۱۹۴ رولبرینگ داخلی توپی جلو لوکس ۱۳۶۸۷.۱۳۶۲۱ نیسان,نیسان تولید قطعه کامل
۲۳۱۸۹۰۰۱۷۹ رولبرینگ سرپینیون ۵۷۵۸۶۷     FAG $۴۰/۹۴x۳۰ اتوبوس تولید قطعه کامل
۲۵۱۶۹۵۰۶۶۸ رولبرینگ سگدست اتوبوس تولید قطعه کامل
۲۲۱۸۹۵۰۰۳۰ رولبرینگ سگدست ۳۵۳۰۵۶ (۵۲۸۵۴۸) واگن هود تولید قطعه کامل
۲۷۱۸۹۱۰۰۱۹ رولبرینگ کوچک پینیون ۳۲۳۰۶ نیسان,نیسان تولید قطعه کامل
۲۲۱۸۹۵۰۴۲۳ رولبرینگ کوچک پینیون میانى(۳۲۳۱۳) واگن هود تولید قطعه کامل
۲۲۱۸۹۵۰۶۳۸ رولبرینگ کوچک پینیون(۳۱۳۱۳) واگن هود,اتوبوس تولید قطعه کامل
۲۲۱۸۹۵۰۰۵۸ رولبرینگ کوچک توپى عقب(۳۰۲۲۰) واگن هود تولید قطعه کامل
۲۲۱۸۹۵۰۳۵۷ رولبرینگ نیدل یک ساچمه (۲۵۰ واگن هود تولید قطعه کامل
۲۷۱۸۹۱۰۰۷۳ رولبرینگ هوزینگ UT-۳۲۲۱۱ نیسان,نیسان تولید قطعه کامل
۲۳۱۸۹۰۰۰۴۹ رولبرینگ هوزینگ و توپی۳۲۲۱۷ اتوبوس تولید قطعه کامل
۲۲۱۸۹۵۰۲۹۰ رولبرینگ هوزینگ(۳۳۱۱۵) واگن هود تولید قطعه کامل
۲۲۰۴۹۵۱۱۹۵ رینگ ABS    جلو بنز واگن هود تولید قطعه کامل
۲۲۰۴۹۵۰۲۵۳ رینگ ABS اکسل عقب بنز (۱۰۰ دندانه) واگن هود تولید قطعه کامل
۲۷۰۴۹۱۱۳۰۷ رینگ ABS جلو نیسان لوکس نیسان تولید قطعه کامل
۲۳۰۸۹۰۰۴۷۱ رینگ ABS عقب اتوبوس تولید قطعه کامل
۲۳۰۴۹۰۲۶۴۴ رینگ ABS عقب رابا دیسکی اتوبوس تولید قطعه کامل
۲۷۰۴۹۱۱۸۹۳ رینگ ABS عقب نیسان لوکس سایز ۱۳ نیسان تولید قطعه کامل
۲۲۲۵۹۵۰۱۶۴ رینگ سایشى ۲۶۲۴-۱۹۲۴ واگن هود تولید قطعه کامل
۲۳۲۱۹۰۰۰۴۹ رینگ سایشی اتوبوس تولید قطعه کامل
۲۷۰۳۹۱۰۰۹۹ رینگ سایشی نیسان لوکس نیسان تولید قطعه کامل
۲۷۰۳۹۱۰۱۲۹ سگدست شغالدست یکپارچه چپ نیسان لوکس نیسان خدمات ماشین کاری
۲۷۰۳۹۱۰۱۳۸ سگدست شغالدست یکپارچه راست نیسان لوکس نیسان خدمات ماشین کاری
۲۲۱۳۹۵۰۰۸۰ سوئیچ فشارى بادى واگن هود تولید قطعه کامل
۲۲۰۲۹۵۰۰۳۶ شغالدست بنز واگن هود خدمات ماشین کاری
۲۲۱۱۹۵۰۶۷۷ شفت میانی واگن هود خدمات ماشین کاری
۲۲۰۴۹۵۰۰۳۹ طبق بدون لبه جلو واگن هود خدمات پرس کاری
۲۲۰۴۹۵۰۱۱۴ طبق بدون لبه عقب واگن هود خدمات پرس کاری
۲۲۰۴۹۵۰۴۸۶ طبق لبه دارجلو واگن هود خدمات پرس کاری
۲۲۰۴۹۵۰۱۰۵ طبق لبه دارعقب واگن هود خدمات پرس کاری
۲۲۱۴۹۵۰۸۲۱ فلنچXS چهارسوراخ شیاردار ۱۶۵ واگن هود خدمات دنده زنی
۲۲۱۱۹۵۱۰۹۶ فلنچXS چهارسوراخ شیاردار ۱۸۰ واگن هود خدمات دنده زنی
۲۳۱۱۹۰۱۱۴۴ فلنچ ترمز پوسته رابا دیسکی اتوبوس خدمات ماشین کاری
۲۲۱۱۷۵۰۰۲۸ فول انتهایی ماشینکاری شده بنز واگن هود خدمات ماشین کاری
۲۷۱۱۵۱۰۱۵۹ فول وفلنچ نیسان نیسان خدمات ماشین کاری
۲۲۲۱۹۵۰۳۸۴ کاسهنمد پینیون واگن هود تولید قطعه کامل
۲۷۰۵۹۱۰۰۱۹ کاسه چرخ عقب نیسان نیسان خدمات ماشین کاری
۲۲۲۱۹۵۰۳۶۶ کاسه نمد آبی بزرگ_میانی واگن هود تولید قطعه کامل
۲۷۲۱۹۱۰۰۳۷ کاسه نمد پوسته اکسل نیسان تولید قطعه کامل
۲۳۲۱۹۰۰۰۶۷ کاسه نمد پینیون اتوبوس تولید قطعه کامل
۲۲۲۱۹۵۰۲۸۱ کاسه نمد تاج جلو واگن هود تولید قطعه کامل
۲۵۱۶۹۵۰۶۵۹ کاسه نمد توپی اتوبوس تولید قطعه کامل
۲۳۲۱۹۰۰۰۷۶ کاسه نمد توپی اتوبوس تولید قطعه کامل
۲۷۲۱۹۱۰۰۶۴ کاسه نمد جلونیسان نیسان تولید قطعه کامل
۲۵۱۶۹۵۰۶۰۴ کاسه نمد سگدست اتوبوس تولید قطعه کامل
۲۷۲۱۹۱۰۰۱۹ کاسه نمد فلنچ نیسان تولید قطعه کامل
۲۲۲۱۹۵۰۳۷۵ کاسه نمد قهوه ای بزرگ _میانی واگن هود تولید قطعه کامل
۲۲۲۱۹۵۰۰۵۸ کاسه نمد کوچک پایه لنت وپایه بوستر واگن هود تولید قطعه کامل
۲۲۱۹۵۰۰۴۰۹ کاسه نمدبزرگ پایه لنت و پایه بوستر واگن هود تولید قطعه کامل
۲۲۲۱۹۵۰۱۰۶ کاسه نمددو لبه واگن هود تولید قطعه کامل
۲۲۲۱۹۵۰۰۴۹ کاسه نمدسگدست(بزرگ) واگن هود تولید قطعه کامل
۲۲۲۱۹۵۰۰۲۱ کاسه نمدسگدست(کوچک) واگن هود تولید قطعه کامل
۲۲۲۱۹۵۰۱۴۲ کاسه نمدشفت رابط(دولبه) واگن هود تولید قطعه کامل
۲۲۱۹۵۰۰۳۷۹ کاسه نمدقهوه اى کوچک واگن هود تولید قطعه کامل
۲۲۱۹۵۰۰۲۹۴ کاسه نمدکوچک تاج واگن هود تولید قطعه کامل
۲۲۲۱۹۵۰۱۱۵ کاسه نمدیک لبه واگن هود تولید قطعه کامل
۲۳۱۶۹۰۰۱۴۰ کرپى دیفرانسیل اتوبوس تولید قطعه کامل
۲۲۰۴۱۵۰۵۵۸ کفشک چدنی عقب (ریخته گری) واگن هود خدمات ماشین کاری
۲۲۱۱۹۵۰۷۰۷ کوپلینگ قفل دیفرانسیل طولی واگن هود خدمات ماشین کاری
۲۲۱۳۹۵۰۲۹۵ کوپلینگ قفل دیفرانسیل عرضی (ثابت) واگن هود خدمات ماشین کاری
۲۲۱۱۹۵۱۰۷۸ کوپلینگ قفل دیفرانسیل عرضی (متحرک) واگن هود خدمات ماشین کاری
۲۲۱۱۹۵۰۷۶۱ ماهک (دو شاخ میانی) واگن هود خدمات ماشین کاری
۲۷۰۲۹۱۱۵۷۴ مجموعه بازویی چپ پایین نیسان لوکس بدون سیبک WW نیسان تولید قطعه کامل
۲۷۰۲۹۱۱۵۸۳ مجموعه بازویی راست پایین نیسان لوکس بدون سیبک WW نیسان تولید قطعه کامل
۲۷۱۱۹۱۰۰۱۲ مجموعه پوسته عقب نیسان نیسان خدمات ماشین کاری
۲۳۱۱۹۰۰۱۷۲ مجموعه پوسته کله گاوى اتوبوس خدمات ماشین کاری
۲۷۱۳۹۳۰۰۲۷ مجموعه پوسته کله گاوی ارس ارس خدمات ماشین کاری
۲۷۰۲۹۱۱۱۸۱ مجموعه سیبک بالا نیسان لوکس۱۱۴۰                                                                                 ۵۵۵ نیسان تولید قطعه کامل
۲۷۰۲۹۱۱۱۷۲ مجموعه سیبک پایین چپ نیسان لوکس۱۱۴۰۵۵۵ نیسان تولید قطعه کامل
۲۷۰۲۹۱۱۲۱۱ مجموعه سیبک پایین راست نیسان لوکس۱۱۴۰۵۵۵ نیسان تولید قطعه کامل
۲۷۰۴۹۱۱۴۵۵ مجموعه سیلندر ترمز نیسان ریخته گری و خدمات ماشین کاری
۲۷۰۴۹۱۱۶۰۶ مجموعه طبق ترمز چپ نیسان تولید قطعه کامل
۲۷۰۴۹۱۱۵۹۴ مجموعه طبق ترمز راست نیسان تولید قطعه کامل
۲۵۰۲۹۰۰۰۹۱ مجموعه میل فرمان ZF اتوبوس تولید قطعه کامل
۲۲۱۸۹۵۰۳۷۵ مهرهسرفول بدون لبه واگن هود تولید قطعه کامل
۲۲۲۰۹۵۰۰۳۹ مهره اتصال کاسه چرخ به تاج جلو واگن هود تولید قطعه کامل
۲۲۲۰۹۵۰۴۰۴ مهره انتهاى پینیون واگن هود تولید قطعه کامل
۲۲۲۰۹۵۰۴۶۸ مهره پین دوسررزوه واگن هود تولید قطعه کامل
۲۲۲۰۹۵۰۰۷۵ مهره تاج واگن هود تولید قطعه کامل
۲۲۱۶۹۵۱۱۹۴ مهره چاکدارسگدست واگن هود تولید قطعه کامل
۲۲۲۰۹۵۰۴۲۲ مهره چاکنت معمولی واگن هود تولید قطعه کامل
۲۲۱۱۹۵۰۶۸۶ مهره چاکنیت پوسته شفت میانی واگن هود تولید قطعه کامل
۲۲۲۰۹۵۰۲۴۴ مهره چاکنیت سرفلنچ رابط واگن هود تولید قطعه کامل
۲۲۲۰۹۵۰۴۳۱ مهره چاکنیت شفت رابط واگن هود تولید قطعه کامل
۲۳۲۰۹۰۰۰۸۴ مهره سرفول اتوبوس تولید قطعه کامل
۲۲۱۸۹۵۰۳۸۴ مهره سرفول لبه دار واگن هود تولید قطعه کامل
۲۲۲۰۹۵۰۴۹۵ مهره شفت هوزینگ میانی واگن هود تولید قطعه کامل
۲۲۲۰۹۵۰۵۴۳ مهره فلنچ دار پین نگهدارنده جغجغه واگن هود تولید قطعه کامل
۲۳۲۰۹۰۰۲۳۵ مهره قفلی هوزینگ اتوبوس تولید قطعه کامل
۲۳۲۰۹۰۰۰۴۸ مهره کرپی اتوبوس تولید قطعه کامل
۲۲۰۹۹۵۰۰۱۶ میل ترمز جلو چپ واگن هود فورج و خدمات ماشین کاری
۲۲۰۹۹۵۰۰۲۵ میل ترمزجلوراست واگن هود فورج و خدمات ماشین کاری
۲۲۰۹۹۵۰۰۳۴ میل ترمزعقب چپ واگن هود فورج و خدمات ماشین کاری
۲۲۰۹۹۵۰۰۴۳ میل ترمزعقب راست واگن هود فورج و خدمات ماشین کاری
۲۳۱۱۹۰۰۱۴۵ نشیمنگاه کرپى اتوبوس تولید قطعه کامل
۲۳۱۴۹۰۰۱۳۹ هرزگرد اتوبوس خدمات دنده زنی
۲۲۱۱۹۵۰۷۵۴ واشر استپ جغجغه واگن هود تولید قطعه کامل
۲۲۱۷۹۵۴۱۳۸ واشر برنجی ۴.۷ هوزینگ شفت میانی بنز واگن هود تولید قطعه کامل
۲۲۱۷۹۵۴۱۸۳ واشر بزرگ جغجغه اتومات جلو واگن هود تولید قطعه کامل
۲۲۱۷۹۵۰۱۸۷ واشر پشت دنده پلوس و بلبرینگ توپى واگن هود تولید قطعه کامل
۲۲۱۷۹۵۰۲۶۲ واشر تاج عقب واگن هود تولید قطعه کامل
۲۲۱۶۹۵۱۶۰۸ واشر ثابت جغجغه واگن هود تولید قطعه کامل
۲۲۱۷۹۵۰۹۵۴ واشر چهارگوش زنگوله واگن هود تولید قطعه کامل
۲۲۱۷۹۵۰۹۱۸ واشر خارغلطک ترمز واگن هود تولید قطعه کامل
۲۲۱۷۹۵۱۰۴۷ واشر دنده دیفرانسیل واگن هود تولید قطعه کامل
۲۲۲۱۹۵۰۱۵۱ واشر سوئیچ فشاری بادی واگن هود تولید قطعه کامل
۲۲۱۷۹۵۴۱۷۴ واشر کوچک جغجغه اتومات جلو واگن هود تولید قطعه کامل
۲۲۱۷۹۵۰۲۴۴ واشر مسی درپوش کوچک روغن واگن هود تولید قطعه کامل
۲۲۱۷۹۵۱۰۸۳ واشربشقابى واگن هود تولید قطعه کامل
۲۲۱۷۹۵۱۵۰۶ واشربشقابى اکسل میانى واگن هود تولید قطعه کامل
۲۲۱۷۹۵۰۱۱۴ واشرتنظیمجغجغه                                                                                 ترمز ۰.۵۰ واگن هود تولید قطعه کامل
۲۲۱۷۹۵۰۰۹۳ واشرتنظیم جغجغه ترمز ۱.۵۰ واگن هود تولید قطعه کامل
۲۲۱۷۹۵۰۱۰۵ واشرتنظیم جغجغه ترمز ۲.۰۰ واگن هود تولید قطعه کامل
۲۲۰۶۹۵۰۰۱۳ واشرتوپى چرخ واگن هود تولید قطعه کامل
۲۲۱۷۹۶۰۶۶۱ واشرثابت جغجغه واگن هود تولید قطعه کامل
۲۲۱۷۹۵۰۲۵۳ واشردرپوشروغن واگن هود تولید قطعه کامل
۲۲۱۷۷۵۰۰۴۲ واشرسه گوش سگدست عملیات نشده واگن هود تولید قطعه کامل
۲۲۱۷۹۵۰۱۷۸ واشرسه گوش کله گاوى واگن هود تولید قطعه کامل
۲۲۱۷۹۵۰۲۷۱ واشرفنرى c۲۲ واگن هود تولید قطعه کامل
۲۲۱۷۹۵۰۲۳۵ واشرکائوچوئى تنظیم جغجغه واگن هود تولید قطعه کامل

بدون نظر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *